Muốn cá cược nguồn vốn thì nên từ khi đâu? - Ai đã đăng?