Vừa dùng máy tính macbook và window thì kết hợp màn hình 4k loại nào? - Ai đã đăng?