[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - Ai đã đăng?