Mắt diều hâu là như thế nào? Mắt diều hâu xấu hay đẹp? - Ai đã đăng?