Các tế bào gốc của mô liên tục tự phân chia hoặc nằm yên tại chỗ - Ai đã đăng?