Viên đặt phụ khoa Victory Secret tác dụng như thế nào, có hiệu quả k? - Ai đã đăng?