Nhận chớp nhoáng thưởng lễ 2-9, Tại sao không? - Ai đã đăng?