Tây Ban Nha có thể sử dụng cả 3 thủ môn - Ai đã đăng?