Tìm hiểu nhà tiểu bang Massachueets, Mỹ - Ai đã đăng?