Động cơ có bảo vệ quá tải nhiệt có lắp bộ phân tản nhiệt - Ai đã đăng?