đẳng cấp 1 cái tên ™—»…stan_bibi...«—™ - Ai đã đăng?