Kiểm tra đầu hút, đầu xả của máy bơm. - Ai đã đăng?