Cái mẫu mã tiểu cảnh, giếng trời trong nhà hấp dẫn nhất cho nhà thị trấn - nhà ống - Ai đã đăng?