Du học Nhật Bản: Ngành Tâm lý học, Khám phá chuyên sâu về con người - Ai đã đăng?