Khởi động và cài đặt Windows 7 từ ổ USB - Ai đã đăng?