Server Dell EMC PowerEdge R640 - máy chủ rack 1U, nền móng 2 socket - Ai đã đăng?