Rủ thêm 2-3 bạn cùng học nhóm ielts mục tiêu 5.5 tại Ba Đình - Ai đã đăng?