Nano-SIM sắp được bán giá 25.000 đồng - Ai đã đăng?