Apple có thể chuyển sang chế tạo... ô tô - Ai đã đăng?