Có ứng dụng chat nào không cần gprs và 3g không? - Ai đã đăng?