Yamaha - già mà ham - made in vietnam - Ai đã đăng?