Điện thoại Sky Vega R3, sánh cùng Galaxy Note - Ai đã đăng?