Đã bị ăn cùi chỏ, còn phải lãnh thẻ vàng - Ai đã đăng?