[MWC 2013] Caterpilla ra mắt CAT B15 - smartphone hai nhân độ bền cao chạy Android 4.1 - Ai đã đăng?