Có ứng dụng Chat nào không cần GPRS và 3G không ? - Ai đã đăng?