Cho tam giác ABC, đường phân giác AD , vẽ DE//AB , DF//AC , biết AB=3 , AC=6? - Ai đã đăng?