Kill Mark Cf 1119 [Tổng hợp] Theme và killmark - Ai đã đăng?