Lấy chứng chỉ kế toán của Anh Quốc tại SAA, Singapore - Ai đã đăng?