Tâm trí con người suy nghĩ lan man gần 1 nửa số thời gian trong ngày - Ai đã đăng?