Patch FIFA v1.0 Cực Đẹp Tổng Hợp vs patch fifa v2.0 màn hình 4D - Ai đã đăng?