Các Chủ PMTT lưu ý khi đăng ký tham gia thi đấu - Ai đã đăng?