Phát hiện ứng dụng “độc” nhìn xuyên quần áo - Ai đã đăng?