cùng chia sẽ và cảm thông với sự mất mát quá lớn lao của người dân Nhật. - Ai đã đăng?