Những điều "đã" nhất khi tham gia biệt đội siêu Gà! - Ai đã đăng?