giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - Ai đã đăng?