Khai giảng lớp sơ cấp tiếng Pháp ( dành cho học viên ở trình độ sơ cấp ) - Ai đã đăng?