câu ni ai mà giải được tui bái SƯ luôn đó !!! - Ai đã đăng?