Cài đặt máy tính, Ghost máy, Phần mềm tại nhà - Cần Thơ - Ai đã đăng?