Đầu đọc mã vạch rẻ nhất Miền Bắc - 04.3.555.3606 - Ai đã đăng?