Xuất hiện ứng dụng “cạch mặt” bạn bè trên Facebook - Ai đã đăng?