o to sành điệu dưới 300 triệu--tin hay không? - Ai đã đăng?