Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb - Ai đã đăng?