Thành viên mới xin chào các bạn, Chém nhẹ thôi ạ - Ai đã đăng?