Đưa Taylor Swift và Carrie Underwood lên bàn cân - Ai đã đăng?