Offline cổ vũ MU, FREE tiền nước, tối thứ 7 ngày 21/12/2013 - Ai đã đăng?