Bạn đã gặp ông già noel xanh ? - Ai đã đăng?
Options

Bạn đã gặp ông già noel xanh ? - Ai đã đăng?