Nhờ các bác giải quyết một số bài toán lớp 6 - Ai đã đăng?