có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - Ai đã đăng?