liệu có cơ hội cho mình - một sinh viên tỉnh lẻ không???? - Ai đã đăng?