tặng sóc...cố lên..dù cuộc sông nhiều khó khăn - Ai đã đăng?